Lees voor

Zorgpartners Midden-Holland sluit Green Deal voor duurzame zorg

12 oktober 2018

Samen met 124 betrokken partijen heeft Zorgpartners op 10 oktober 2018 de ‘Green Deal’ ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven streven gezamenlijk naar het terugdringen van CO2, zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezonde leefomgeving.

Het initiatief voor deze Green Deal Zorg komt van de brancheorganisaties in de zorg en hun individuele leden. Als grootverbruiker van grondstoffen, energie en water is de zorgsector zich bewust dat het treffen van maatregelen noodzakelijk is.

Het terugdringen van CO2-uitstoot

De Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ sluit aan bij het Klimaatakkoord waarin ook zorgorganisaties afspreken de CO2-uitstoot terug te dringen. Die ambitie vraagt volgens de ondertekenaars van de Green Deal om een andere benadering van de zorgverlening, het beheer van het vastgoed en de bedrijfsvoering van de sector. Energiebesparing en de inzet van duurzame energie moeten vast onderdeel gaan vormen van beslissingen over (ver)bouw, mobiliteit en inkoop.

Circulair werken

De groeiende (wereld)bevolking en de toenemende welvaart doen een steeds groter beroep op de beschikbare grondstoffen. Daarom is het noodzakelijk efficiënter en minder verspillend met die grondstoffen om te gaan. Voor de zorg is het tegengaan van verspilling ook uit een oogpunt van financiële duurzaamheid van groot belang. Daarom neemt de sector zich voor om steeds meer circulair te gaan werken. In de zorg liggen de mogelijkheden hiervoor onder meer bij de inkoop, de voeding, geneesmiddelen, medische en verzorgende hulpmiddelen, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen.

Schoon water

Medicijnresten die na gebruik in het riool komen, hebben negatieve gevolgen voor het ecosysteem en de drinkwaterbereiding. De totale medicijnvracht, gemeten bij de waterzuiveringsinstallaties, is groot en zal - zonder maatregelen - nog groeien. Vanuit het principe ‘voorkomen, verminderen en vervangen’ wil de zorgsector de vervuiling een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en training.

Een gezond makende leef- en verblijfsomgeving

Bij het verduurzamen van de zorg(sector) gaat het ook om een gezond leef- en werkklimaat. In zorginstellingen waar zorg en wonen samengaan, kunnen de binnen- en buitenruimte mogelijkheden bieden voor beweging en ontspanning. Dit bevordert het welzijn en welbevinden van patiënten, cliënten en zorgpersoneel. Een groene werkomgeving voor de zorgprofessionals vergroot ook hun inzetbaarheid en persoonlijk welbevinden.

Grote ondersteuning

Landelijke en lokale overheden, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen hebben zich aangesloten bij de nieuwe Green Deal. Elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden ondersteunen zij de verduurzaming van zorgorganisaties. Zo zullen de ministeries zich inspannen om belemmeringen weg te nemen in wet- en regelgeving, als die het behalen van de doelstellingen van de Green Deal in de weg staan.

Deel deze pagina: