Lees voor

Wijziging Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

3 januari 2020

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die u als cliënt hebt. Per 1 januari 2020 treedt een aantal wijzigingen in de WGBO in werking die gevolgen hebben voor de algemene voorwaarden van Zorgpartners Midden-Holland. Hierbij informeren wij u over de wijzigingen in de WGBO die betrekking hebben op: 

1. De informatieplicht van de hulpverlener
2. De bewaar- en aanvangstermijn van het medisch dossier
3. Het inzagerecht van nabestaanden

1. De informatieplicht van de hulpverlener
In de gewijzigde WGBO komt ‘samen beslissen’ centraal te staan. Dit houdt in dat de zorgverlener tijdig moet overleggen met de cliënt over de zorg waarbij de cliënt de mogelijkheid heeft om vragen te stellen. De cliënt wordt daarnaast onder andere geïnformeerd over de mogelijkheid om af te zien van de behandeling, over andere onderzoeken en behandelingen door andere zorgverleners en over de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan.

Een andere wijziging in de WGBO is de kring van vertegenwoordigers. Vertegenwoordigers van wilsonbekwame cliënten kunnen zijn: curator, mentor, schriftelijk gemachtigde, echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt, ouder, kind, broer of zus. In de gewijzigde WGBO worden hier grootouder en kleinkind aan toegevoegd.

2. De bewaar- en aanvangstermijn van het medisch dossier
Medische dossiers worden op dit moment 15 jaar bewaard. Dit wordt gewijzigd naar 20 jaar. Daarnaast gaat het bewaartermijn in vanaf de laatste wijziging in het medisch dossier. Dat is dus één datum voor alle gegevens in het dossier. Dit kan betekenen dat bepaalde medische gegevens veel langer bewaard blijven.

3. Het inzagerecht van nabestaanden
Nabestaanden van een overleden cliënt kunnen na de wijziging van de WGBO in de volgende situaties inzage krijgen in een medisch dossier:

- Wanneer de cliënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
- wanneer een mededeling van een calamiteit of incident is ontvangen. Bij een aanvraag voor inzage van het medisch dossier wegens een vermoeden van een medische fout, kan de zorgverlener inzage geven aan een door de verzoeker aangewezen onafhankelijke arts;
- op grond van een zwaarwegend belang.

In alle gevallen geldt dat de zorgverlener alleen inzage in het medisch dossier mag geven als en voor zover dit nodig is om te voldoen aan het doel van inzage. Dit kan betekenen dat nabestaanden alleen een gedeelte van het medisch dossier mogen inzien, tenzij de cliënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bovenstaande wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van Zorgpartners verwerkt. Mocht u vragen of onduidelijkheden hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantconsulenten via 0182 – 723 723. 

Deel deze pagina: