Lees voor

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Ronssehof zorgt er namens de bewoners van Ronssehof voor dat er in dit huis een goed woon– en leefklimaat is voor de in het huis woonachtige bewoners en cliënten revalidatieafdeling. De cliëntenraad verricht haar taak in nauwe samenwerking met de directie. Vele zaken, door de directie ter uitvoering voorbereid, hebben de instemming van de cliëntenraad nodig. In sommige gevallen is dit een kennisneming, in andere gevallen is zelfs een goedkeurend advies van de cliëntenraad noodzakelijk.

Bevoegdheden
De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn bij wet geregeld. Rechten en verplichtingen voor zowel de cliëntenraad als de directie zijn door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur in deze wet vastgelegd. De invloed van de cliëntenraad op de dagelijkse gang van zaken in het huis is zeer groot en aan een verdere uitwerking van de invloed van de cliëntenraad wordt door het ministerie nog hard gewerkt.

Hoe werkt de cliëntenraad
Als regel komt de cliëntenraad eenmaal per maand in een vergadering bijeen. In de zomermaanden wordt de frequentie enigszins verminderd, tenzij er dringende zaken aan de orde zijn. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur.  De besluiten die in een vergadering zijn genomen worden vastgelegd in een verslag (notulen). Een exemplaar van dit verslag wordt toegezonden aan de centrumdirecteur en dient als schriftelijke vastlegging van de genomen besluiten. In zeer belangrijke zaken wordt de directie met een aparte brief over een bepaald onderwerp geïnformeerd.

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit bewoners en vertegenwoordigers van de bewoners en cliënten. Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit de volgende leden: 

  • Mw. A.C.J. Zwang, voorzitter
  • Vacature, namens bewoners verpleegafdeling
  • Mw. N. Beil – Gorissen, namens bewoners verzorging
  • Mw. L. Zwijnenburg - de Graaf, namens bewoners verzorging
  • Dhr. E. Huisman, namens bewoners verzorging

Wilt u contact met de cliëntenraad van Ronssehof? Bel dan naar Ronssehof via (0182) 56 20 00.

Deel deze pagina: