Lees voor

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het centrum en Het Binnenhof en Gouwestaete. De Cliëntenraad overlegt met de directeur van Gouwestein en denkt mee over onderwerpen die van belang zijn voor de bewoners en overige cliënten van het centrum.

Samenstelling
De Cliëntenraad bestaat uit bewoners of vertegenwoordigers van het centrum. 

De bevoegdheden
De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Naast het recht op informatie heeft de raad het instemmingsrecht over tal van onderwerpen, die van belang zijn voor degenen aan wie de zorg wordt verleend. Het betreft hier onderwerpen als voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging, ontspanningsactiviteiten, kwaliteitsbeleid en de benoeming van hoofden van afdelingen. Naast het instemmingsrecht heeft de Cliëntenraad over een aantal onderwerpen ook het adviesrecht. Het adviesrecht heeft onder andere betrekking op het algemene beleid van Gouwestein, ingrijpende veranderingen in de organisatie of werkzaamheden, de begroting en jaarrekening.

Vergaderingen
Meestal wordt om de zes weken vergaderd. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur van Gouwestein. Ook kunnen deskundigen voor een vergadering worden uitgenodigd. De Cliëntenraad tracht zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van hen die direct of indirect zorg/diensten ontvangen van Gouwestein. De raad doet dat met name door de overeengekomen inspraak mogelijkheden te benutten, door het management gevraagd en ongevraagd te adviseren en door alle vormen van onderlinge communicatie te helpen bevorderen. 

Gouwestein is een van de locaties van Zorgpartners Midden-Holland. Alle centra die onder de stichting vallen, hebben een eigen Cliëntenraad. Daarnaast bestaat er een overkoepelende Cliëntenraad voor de gehele stichting, die zich bezighoudt met zaken van meer algemene aard. Elke locatie heeft twee afgevaardigden vanuit de Cliëntenraad in de centrale raad.
Wilt u contact met de Cliëntenraad van Gouwestein? Neem dan contact op met Gouwestein op telefoonnummer (0182) 51 56 55.

Deel deze pagina: